top of page

Законът за защита от домашно насилие: променен за по-добро

Актуализирано: 1.08.2022 г.

Правителството приема законопроект в сектор правосъдие в полза на жертвите на домашно насилие

На 13-ти юли правителството прие* два ключови законопроекта в сектор правосъдие, предложени от Министерството на правосъдието, като единия е промени в Закона за защита от домашно насилие. Както казва министърът на правосъдието от „Демократична България“ Надежда Йорданова, законопроектът е част от коалиционното споразумение, а входа на изготвянето му е подкрепен от множество неправителствени организации. За постигане на пълно гарантиране на правата на пострадалите в законопроекта изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя“.


Законодателните промени се състоят в:


  • Улесняване на достъпa до правосъдие, като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Предвижда се това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалият пребивава, а не както до сега само районният съд по местоживеене на пострадалите.

  • Разширяване на кръгa на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или на които детето е поверено; роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което е или е било във фактическо съпружеско съжителство; съпруг или бивш съпруг на родителя.

  • Увеличаване на мерките за защита, сред които са: забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма; забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда; задължаване на извършителя да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева; насочване на пострадалите лица към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване и др.

  • Отпадане на административното наказание „глоба“ за извършителя при налагането на мерки за защита, тъй като „наказването на дееца по административно наказателен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност“.

  • Входиране на случаите на домашно насилие в национален регистър, в който достъп ще имат МВР, АСП, Агенцията за качеството на социалните услуги, ДАЗД и органите на съдебната власт.

  • Държавната политика по превенция и защита от домашното насилие ще се осъществява от Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган.

  • Специализираните услуги ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие, като примери за такива са национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, защитено жилище и др.


Проектът предвижда още създаването на Национален съвет за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие. Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Достъп до данните в системата ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт.


По думите на министър Йорданова, законовите промени ще променят ситуацията на жертвите на домашно насилие. Тя казва,


"Жертвите на насилие, ще получат по-бърза, по-добра защита и контролът по прилагане на мерките за защита ще бъде по-добър. Освен забраната за физически контакт от страна на насилника към жертвата, ние предвиждаме възможност за забрана на всички видове контакт чрез телефон, интернет, каквито и да е видове комуникация. Предвиждаме и задължение на насилника чрез програми, чрез които да преминава през контрол на гнева, със справяне с агресията. Това е, за да се намалят случаите на рецидив. Обсъжда се и забрана за носене на огнестрелно оръжие, забрана за издаване на разрешение за носене на такова, спиране на разрешението за оръжие, забрана за боеприпаси и пиротехнически средства."


*Законопроектът е приет от министерският съвет, като това е една от множеството стъпки до официалното приемане на промените. Със смяната на правителството и новите избори, приемането на промените не само се поставя на пауза, но и застава под въпрос като цяло.


44 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page